محمدرضا گرجستانی | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

نویسنده: محمدرضا گرجستانی

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

تغییر خوب است، حرف مرد یکی نیست! 

دگرگونی، دگرسانی، دگردیسی، ناپایداری و به مفهومی جریان داشتن و عدم ثبات. از حالی به حالی دیگر برگردانیدن و دیگرگون کردن یا شدن. هراکلیتوس، فیلسوف یونانی به درستی می‌گوید؛ تنها چیز ثابت در زندگی تغییر است!

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

خانه تکانی در شخصیت ایرانی : دموکراسی یاد گرفتنی است 

دموکراسی قبل از آن که یک روش حکومتی و یا سیستم سیاسی باشد، یک فرهنگ است وپروسه تاریخی است که باید سیر تکاملی خود را طی کند. هیچ کشوری یک شبه دموکرات نمی شود. در حقیقت انسان های دموکرات هستند که جامعه را دموکرات می کنند.

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

چه می‌خواهیم؟ 

شرایط موجود تشکیل شده از؛ ظرفیت‌ها و منابع، مشکلات و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت، وضعیت سایرین (اعم از دوست و دشمن، رقیب و شریک) و درک عوامل تاثیرگذار و متغیرها می‌باشد. برای به دست آوردن درک درست از شرایط موجود می‌بایست شناختی جامع از مسائل برشمرده پیدا کرد. بدون داشتن چنین فهمی از شرایط موجود مسائل به درستی طراحی نمی‌شوند و هدف گذاری بر پایه و اساس شناختی غلط بنا می‌گردد.

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

فایده گرایی، بدون تعارف! 

فایده باوری، اصالت سود و نفع، سودمندگرایی یا یوتیلیتاریانیسم (Utilitarianism)؛  جرمی بنتام به عنوان بنیانگذار فایده گرایی می گوید : طبیعت، انسان را تحت سلطه دو ارباب قرار داده است؛ درد و لذت.

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

تاثیر یا تسلط، مساله این است 

تسلط را می‌توان بر کسی یا کسانی غلبه کردن، چیرگی یافتن و مسلط شدن یا سلطه پیدا کردن، تعبیر داشت. هژمونی واژه دیگری به همان معنای تسلط است که معمولا در علوم سیاسی به‌ کار برده می‌شود.

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

خانه تکانی در شخصیت ایرانی 

تا هنگامی که تحولی عمیق در شخصیت غیر دمکرات ما ایرانیان صورت نپذیرد، فرق چندانی ندارد، کدام گروه در ایران به قدرت برسد، که هر گروه با باورها و ایدئولوژی ها و اسم و لباس متفاوت، رفتار یکسانی را از خود نشان خواهد داد.