هایفوتراپی مخفف عبارت High Intensity Focused Ultrasound   است. ترجمه آن امواج ماوراء صوت با توان بالا و متمرکز شده است. ساز و کار این فناوری شبیه استفاده از ذره بین برای همگرایی نور در نقطه کانونی عدسی است.