وقتی نیچه گریست رمانی روانشناسیک و آموزشی است و با آمیزه‌ای از واقعیت و تخیل به بررسی مشکلات پیرامون انسان پرداخته است.