برخی اعتقاد دارند که ویروس کرونای جدید، نقطه عطفی در زندگی بشر بود و تغییراتی که ایجاد کرده احتمالا برای خیلی ها به فرهنگ تبدیل می شود