ساریگل، نامی‌ست بسیار زیبا با گویشِ مردمانِ خونگرمِ شمال خراسان و آذربایجان برای گیاه  بومادران . این گیاه که قدمت آن به افسانههای یونان باستان و نبردهای تروآ می‌رسد، نام علمی خود را وامدار قهرمان افسانهای یونان،  آشیل  است.