به موسیقی او گوش سپردم و سرمستِ عشق، سفر را شروع کردم. سفری در زمان و مکان.