در روزگاری که همه درگیر مشکلات فراوانیم، رهایی از تفکرات مخرب و رسیدن به پاکی درون میتواند بسیار مثمر ثمر باشد. در ورکشاپ هنر جاودانگی و آشتی با کیمیاگر درون به معرفی راه‌های زدودن زنگار روزگار از ایینه باطن برای جوشش هنر و پرورش خلاقیت و…پرداخته خواهد شد.