حوزه ی مراقبتم یک مدرسه درب و داغان و ترسناک و بازمانده از دوره ی پهلوی اول بود که بی شباهت به قلعه ی دراکولا نبود.