در کنکور ارشد و دکترا ۱.۲ تا ۱.۶ متر مربع فاصله بین داوطلبین بود ما در کنکور سراسری این فاصله را به دو متر رساندیم