منبعد دمان بدن مسافران قبل از سوار شدن به هواپیما اندازه گیری خواهد شد و از سفر افرادی که تب داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد.