شرکتی که پشت یک کمپین اینستاگرامی است که قول داده بود، هر بار که شخصی عکسی از حیوان خانگی خود را به اشتراک می‌گذارد، یک درخت بکارد، می‌گوید این روند از کنترل خارج شده است.