کلیسای ساگرادا فامیلیا یکی از شاهکارهای معماری جهان است که طولانی ترین دوره ساحت را داشته، بیشتر از اهرام مصر و فقط ۵۰ سال کمتر از دیوار چین