شاید کمتر کسی بداند که اشتقاق و ریشه ی لغت صوفی چیست و از کجاست، آیا ریشه ی عربی دارد یا عجمی؟