ما معلم ها بعد از هشت ماه بخور و بخواب که چون خاری در چشم جماعتی بود، بالاخره با تصویب آموزش و پرورش به سر کارمان برگشتیم.