درست حدس زدی. حالا باید هر چه زودتر ده قبضه توپ ام ۲۴ با تمام متعلقات مجهز به صدا خفه کن برای من تهیه کنی.