تنها چیزی که امروز و این جا فهمیدم اینه که این رفیق چینی تو برای آرایشگری ساخته نشده. اگر در ایران بود حتما سیاستمدار خوبی می شد.