ثبت درخواست برای دریافت کمک هزینه اجاره از ۲۵ ام ماه می شروع می شود.