اشاره : صدای پرطنین و گوش‌نواز او سالها در برنامه‌های مختلف رادیو شنیده می شد و بسیاری با شنیدن این صدا خو کرده بودند. پس از مهاجرت سریعا…