دکتر نمکی وزیر بهداشت اخیرا پس از مدتی سکوت گفت که از ما دلخوره و ناراحت بود که مردم تمنای ایشونو جدی نگرفتند