ترودو گفت هدف دولت اطمینان از برخورد منصفانه با کسانی است که در شرایط فعلی اعلام وررشکستگی کرده اند.