اسپایک لی در مراسمی مجازی با پذیرش جایزه افتخاری  سینما تک آمریکا  یاد چادویک بوزمن را گرامی داشت.