از غزال آخوند زاده شاید بتوان به عنوان یکی از استعدادهای درخشان موسیقی معاصر ایران نام برد.