هربار یکی از همزیستی مسالمت آمیز بین مردم دنیا صحبت میکنه خنده ام می گیره. می دونم رفتار زشت و زننده ایه اما خب دست خودم نیست.