ویلهلم آلبرت هزنفلد افسر ارتش آلمان بود که در پایان جنگ جهانی دوم به درجه هاوپتمن (کاپیتان) ارتقا یافت. او به مخفی کردن یا نجات چندین نفر از مردم لهستان، از جمله یهودیان، در لهستان تحت اشغال آلمان نازی کمک کرد.