نقد اجتماعی | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: نقد اجتماعی

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

تاثیر یا تسلط، مساله این است 

تسلط را می‌توان بر کسی یا کسانی غلبه کردن، چیرگی یافتن و مسلط شدن یا سلطه پیدا کردن، تعبیر داشت. هژمونی واژه دیگری به همان معنای تسلط است که معمولا در علوم سیاسی به‌ کار برده می‌شود.

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

فایده گرایی، بدون تعارف! 

 فایده گرایی ریشه انتخاب فایده باوری، اصالت سود و نفع، سودمندگرایی یا یوتیلیتاریانیسم (Utilitarianism)؛  جرمی بنتام به عنوان بنیانگذار فایده گرایی می گوید :  طبیعت، انسان را تحت سلطه دو ارباب قرار داده است؛ درد و لذت. ( و یا همان سود و زیان)   با…

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

سازش با ساز مخالف 

ساز، ریشه سازگاری است نواختن ساز هنر است و هنرمندانه نواختن، ثمره تمرین، ممارست و همنشینی مستمر با ساز خواهد بود. از سویی دیگر، سازگار بودن یا سازش هم نوعی هنر است که برای شکوفایی آن، تمرین لازم است. باید در معرض شرایط، افکار و…