نقد اجتماعی | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: نقد اجتماعی

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

فایده گرایی، بدون تعارف! 

فایده باوری، اصالت سود و نفع، سودمندگرایی یا یوتیلیتاریانیسم (Utilitarianism)؛  جرمی بنتام به عنوان بنیانگذار فایده گرایی می گوید : طبیعت، انسان را تحت سلطه دو ارباب قرار داده است؛ درد و لذت.

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

تاثیر یا تسلط، مساله این است 

تسلط را می‌توان بر کسی یا کسانی غلبه کردن، چیرگی یافتن و مسلط شدن یا سلطه پیدا کردن، تعبیر داشت. هژمونی واژه دیگری به همان معنای تسلط است که معمولا در علوم سیاسی به‌ کار برده می‌شود.