این هفته با یک دسته گل رز به دیدن عمه خانوم رفتم. عمه عاشق عطر گل‌هاست. -عمه جون! با چه لذتی گل‌ها رو بو می‌کنید. -چیه؟ یه گل بو کردن هم …