در دوران کرونا اگه فرض کنیم صورت از وسط به دو قسمت بالای ماسک و زیر ماسک تقسیم بشه. ما درآمدمون در حال حاضر فقط از بالای ماسک هست.