این ساختمان ارزشمند‌، گنجینه‌ای از معماری ایرانی –اروپایی است که در جای جای آن گوشه‌های پیدا و پنهان فرهنگ ایران به چشم می‌خورد.