سارا نائینی هنرمندی دوست داشتنی است. با دقت اشعارش را انتخاب می کند و موسیقی او ناب است. از آن نوع موسیقی که تاریخ مصرف ندارد، قدیمی نمی شود