پرفسور پرویز کردوانی،‌ پدر علم کویرشناسی ایران و منتقد دولت سیاست های مدیریت آب دولت در سن ۹۰ سالگی درگذشت.