دانشگاه وسترن با داشتن بیش از بیست و چهار هزار دانشجو از ۱۱۷ کشور جهان نشان داده است که از چه اعتبار و جایگاه محکمی از نظر علمی در جهان برخوردار است.