بعد از ۵ ماه مسابقه و رقابت  ۶ جوان با استعداد موسیقی، برنده فصل اول مسابقه موسیقی مترونم معرفی شد .