واکسیناسیون همایون حسینیان با اومدن ویروس جدید کرونا و ایجاد مشکلات زیاد برای بشریت، این ویروس مزیت‌های زیادی هم داشته مثلا یکی از ویژگی‌…