در ماه گذشته، مرز مهم ترین واژه ای بود که در سرزمینمان سر زبانها افتاده بود. خطی فرضی برای جدا کردن سرنوشت ملتها از هم. چیزی که هم مهم است و هم مهم نیست.