از نظر منتقد گاردین فیلم «خورشید» یک گنجینه واقعی است که مجید مجیدی در آن دنیایی زیرزمینی‌ای را آشکار کرده است.