مدیتیشین یا مراقبه تمرینی است که ارزش آن را نمی دانیم، مخصوصا در کارهایی که بسیار استرس زا و پر فشار هستند.