لغت نامه دهخدا و دایره المعارف های دیگر ریشه خالی بندی را خلعت بندی می دانند.