این دو جنایتکار مانند ویروس های کرونا و ابولا و سارس و ایدز و … هستند. ویروسی از نوع جهش یافته قسمت تاریک روح بشر که بایستی برای آن واکسنی پیدا کرد. کرونا، جان انسان ها را می گیرد ولی این ویروس های دو پا، جان و روح و روان جامعه را می کشند.