اول فروردین ساعت دو بعدالظهر رینگ رینگ مرد: اوه اوه! یعنی کی می تونه باشه روز اول عیدی؟ زن: حتما فک و فامیلای خودتن. نگذاشتن یه ساعت از ل…