یکی از اتفاقات جالب شیوع کوید19، رو شدن بسیاری از خلاقیت ها و سرریز کردن دانش بشری! در جهان بود. بعد از همه‌گیر شدن این ویروس افراد مختلف…