خیلی سال پیش از مدرسه به خانه باز می گشتم که سر راه دزدیدنم.