دولت بیش از ۴۵،۰۰۰ فرصت شغلی در تابستان برای جوانان تدارک دیده است