به زودی جزییات روش ردیابی و شناسایی افرادی که تماس با فرد آلوده و یا در مکان های آلوده بوده اند به اطلاع مردم خواهد رسید