اگر این سفر با موفقیت انجام شود، خانم رادرفورد جوانترین زنی خواهد بود که به تنهایی با هواپیمای کوچک به دور دنیا پرواز می‌کند.