بعضی ها فکر می کنند که کیک ناپلئونی با ناپلئون بناپارت،‌ امپراطور فرانسه ارتباطی دارد. بعضی ها هم نه! اما باید به شما بگوییم که هر دو گروه درست فکر می کنند.