عمه خانوم با لباس بابانوئل نشسته بود کنار درخت کریسمس و داشت یادداشت می‌نوشت. کنارش نشستم. -عمه جان! حسابی خارجی شدیا. -از یارو پرسیدن اه…