چند وقت پیش بازرگانی با یک طوطی در قفس به مطبم آمدند. بازرگان گفت: دکتر طوطی من مدتیه که دپرس شده اصلا حرف نمی زنه.