مژگان و گیسو حریری که امروز یکی از شناخته ترین معماران در عرصه طراحی ساختمان هستند، بخش عظیمی از موفقیت خود را مدیون دوران کودکی شان می دانند. از دید گیسو حریری موفقیت رسیدن به اهدافی است که در ذهن خود تعریف کرده است