ای خالق من، مشک ختن، مخزن اسرار اسطوره ی تک، ماه فلک، جاذب انظار   ای کاربلد، راه بلد، ای متخصص ای راهنما، ای همه جا قافله سالار   ای منتقد خبره ی اوضاع کنونی صاحب نظر و کارشناس کف بازار   ای اهل سیاست…