همه ساله یازده نوامبر در کانادا و بسیاری از کشورهای جهان روز بزرگداشت یاد و خاطره سربازانی است که در جریان جنگ جهانی اول قهرمانی ها و رشادت های به یادماندنی از خود نشان داده اند.